Асоциация „Прозрачност без граници” предостави на Народното събрание своите предложения за промени в изборното законодателство

На 12 юли 2012 година Асоциация „Прозрачност без граници” предостави на Народното събрание своите предложения за промени в изборното законодателство. Те са формулирани въз основа на опита на организацията при наблюдение и анализ на тенденциите в изборния процес през изминалите 10 години в страната.

Предложенията са формулирани в девет основни насоки:

1. ПРОМЯНА В МОДЕЛА НА СТРУКТУРИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ИЗБОРНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ: развитие на административния капацитет чрез създаването на експертни звена, които функционират на принципите на професионализма и политическата неутралност; осигуряване на бюджетна самостоятелност; създаване на допълнителни законови гаранции за прозрачност и отговорност в работата на изборната администрация. СЪЗДАВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ДОСТЪПЕН ЦЕНТРАЛИЗИРАН

2. ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ, осигуряващ възможност за: проверка на актуалния статус на избирателите по електронен път; подаване на обратна информация към институциите за установени грешки и несъответствия.

3. РАЗШИРЯВАНЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО НА МОДЕЛА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПРЕБРОИТЕЛНИ ЦЕНТРОВЕ – моделът би могъл да се прилага успешно в населени места до 20000 избиратели.

4. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТЕН ДОСТЪП НА РЕГИСТРИРАНИТЕ УЧАСТНИЦИ ДО ОБЩЕСТВЕНИТЕ МЕДИИ (БНТ, БНР, в това число и до техните регионални програми), предоставящ възможност за участие в: информационни предавания; нарочно организирани предизборни дискусии и коментарно-аналитични предавания.

5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТИТЕ – облекчаване на изискванията за регистриране, в това число на изискванията за необходим минимален брой на граждани, изразили подкрепа с подписка.

6. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПО-ЯСНИ ПРАВИЛА И ПУБЛИЧНОСТ ОТНОСНО РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЗАСТЪПНИЦИТЕ: създаване на публично достъпен регистър на застъпниците, осигуряващ информация относно общия им брой, разпределението им по избирателни райони/населени места, кандидат, когото представляват; ограничаване на броя на застъпниците.

7. РЕГЛАМЕНТИРАНЕ СТАТУТА НА НАБЛЮДАТЕЛИТЕ: осигуряване на възможност за наблюдение работата на РИК/ОИК и ЦИК през целия период на предизборната кампания, осигуряване на възможност за наблюдение на дейността на РИК, съответно ОИК в изборния ден.

8. АКТУАЛИЗИРАНЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА МАНДАТИТЕ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ РАЙОНИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С АКТУАЛНИТЕ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ОТ ПОСЛЕДНОТО ОФИЦИАЛНО ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО.

9. Осигуряване на повече прозрачност при определянето и прилагането на МЕТОДИКАТА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ГЛАСУВАНЕТО чрез изричната регламентация в Изборния кодекс.

Асоциация „Прозрачност без граници” изразява увереност, че формулираните предложения могат да допринесат за спазване на демократичните стандарти, повишаване на прозрачността и почтеността в изборния процес, както и да съдействат за повишаване на общественото доверие в легитимността на изборните институции в страната.

София, 12 юли 2012 година

АСОЦИАЦИЯ “ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ”